For One Democratic State
in the whole of Palestine (Israel)

FOR FULL EQUALITY OF NATIVE AND ADOPTIVE PALESTINIANS

FOR One Man, One Vote

Home


Search

לכבוד מר אמנון דנקנר מערכת מעריב

הנדון: כתבת בן דרור ימיני אויב מבית

אבקשך לפרסם את תגובתי בעיתון של סוף שבוע במקום הולם.


ישראל שמיר
 

מאמר ארוך ומיגע (אויב מבית), המשתרע על פני ארבע עמודים, כתב בן דרור ימיני אודותיי. הכול חכר בן דרור, גם
הרבה לצטט, ומצא אותי "גזען אנטישמי" ש"תורת הגזע שלו מעוררת חלחלה". רק דבר אחד שכח לציין הכתב
הצעיר. מה, אם כן מציע ישראל שמיר אויב העם לעשות ביהודים שנואיי נפשו? למה הוא קורא? שמא להשמדה או
להפליה? למה, כדברי הכתב, מאמריו מתפרסמים בכל השפות? מדוע נקרא להרצות באוניברסיטאות מברקלי
בקליפורניה ועד טרונדהיים בנורבגיה?
ולא שתשובה לא ידועה לו. ידועה היא גם ידועה וכתובה בכל מקום בו מוזכר שמי. אך אם היה מביא אותה, היה קורס
כל בניין הכתבה.
זה שנים קורא אני בכל כתביי לשוויון זכויות מלא של כל תושבי הארץ, למדינה אחת בה לכל אדם יש זכות שווה
להצביע ולחיות כשווה בין אם הוא יהודי אשכנזי מרמת אביב, בין אם הוא פלסטיני מנאבלוס, מרוקאי מאופקים או
רוסי מקריות. אני בעד ביטול כל החוקים המפרידים בין יהודי לגוי לרבות חוק נכסי נפקדים. במבוא באתר אינטרנט
כתוב באותיות קידוש לבנה: יחד עם אדוארד סעיד, תומך ישראל שמיר בעקרון של (www.israelshamir.net) שלי
בפלשתינה (א"י) אהובת נפשנו השלמה ובלתי מחולקת, בלי קו הירוק, קו ,One Man One Vote One Land
הסגול וקו הפרדה, במדינה של כולנו, וזה כולל את כל בני פלסטין ילידים ומאומצים כאחת. "דין אחד יהיה לכם",
מצטט אני וקורה מיד, בבחירות הבאות עלינו, לתת זכות לבחור לכנסת לכל תושבי השטחים ולספח את כל השטחים
הלכה למעשה.
זוהי כל תורתי על רגל אחד. אם קריאה לשוויון זכויות מלא היא "גזענות", אזי מלחמה נצחית היא שלום ובטחון,
ושב"כ הוא משרד האהבה. אם הקריאה להשאיר את המתנחלים שאימי נמנית אימם בבתיהם ולא לעקרם היא שנאת
יהודים מה היא חיבתם?
מזה שנים מנסה אני לקרא לעם היושב בציון לתת יד לאחינו ילדי פלסטין ולחיות איתם ביחד, בשלום ובשוויון, כפי
שאנו חים ביפו ליד הים. אך לצערי מסרבים העיתונים החל מהארץ וכלה במעריב לתת פרסום לדעותיי. הם נותנים
במה לכל גזען ללא מירכאות הקורא לטרנספר והפליה, אך קריאתי לשוויון מלא אינה נשמעת. אין זו דעת יחיד כ-
30% של תושבי הארץ תומכים בה, לפי הסקר שפורסם בעיתון הארץ ערב האינטיפדה. אין פתרון אחר לבעייתנו, אין
ולא יקום. לא תקום מדינה פלסטינית אשר תיתן מענה למצוקות, כי אם אפשרי היה הדבר כבר היה קורה בשנים רבות
שחלפו. ללא שוויון מלא לפלסטינים אין יתכן שוויון מלא גם לקבוצות אחרות, לרוסים ולבני עדות המזרח.
לא האמנתי שדעתי תזכה לכיסוי נאות והוגן, לכן סירבתי להיפגש עם הכתב הצעיר. מעדיף אנוכי להביע את דעותיי
בעצמי ללא תיווך. אסתפק בהערה אחת.
מצא בן דרור שמושג "הפרדיגמה היהודית" המופיע בכתבי הוא אנטישמי. אולם תרגומו הנכון הוא "ערכי היהדות",
כמו בדברי עמי איילון באומרו "התנהגותנו זו נוגדת את ערכי היהדות", וכן בדברי כל המדינאים ופוליטיקאים מאז
מגילת העצמאות. אכן מתנהל הויכוח האם התנהגות ישראל נוגדת את ערכי היהדות, כדעת אנשי השמאל, או תואמת
את ערכי היהדות כדעת אנשי הימין.
דעתי היא כדעת אנשי הימין וכדעת הרבנים הראשיים, דהינו התנהגות ישראל תואמת ונגזרת מערכי היהדות.
אולם כדעת אנשי השמאל מסכים אני שהתנהגות זו נוגדת את הערכים האנושיים ואוניברסאליים. דעתו של הכתב
הצעיר היא היא האנטישמית ממש, כי לדעתו אין ליהדות ערכים בכלל.


ישראל שמיר,
אויב העם
יפו

 

Home